Polityka Prywatności RODO

Nadrzędnym celem ManpowerGroup jest zapewnienie poufności danych naszych Klientów, Pracowników i Kandydatów do Pracy oraz przejrzystość w ich przetwarzaniu.

Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych:

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – OŚWIADCZENIE O WSPÓŁADMINISTRACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informujemy, że Współadministratorami danych osobowych są spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ManpowerGroup (dalej jako WADO):

 

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), na ściśle zabezpieczonych serwerach. Każda operacja przesyłania i przetwarzania danych osobowych jest wykonywania zgodnie z obowiązującym prawem.

OBSZARY WSPÓŁADMINISTRACJI

W ramach działalności Grupy Kapitałowej ManpowerGroup i wszystkich wchodzących w jej skład spółek zależnych wyróżniamy niżej opisane obszary współadministracji:

– REKRUTACJA – obszar rekrutacji wewnętrznej i zewnętrznej prowadzony wspólnie w imieniu wszystkich spółek z wykorzystaniem wspólnej bazy danych kandydatów do pracy

– OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA – pracowników wewnętrznych oraz zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje wspólny dla wszystkich spółek dział kadr i płac

– PAYROLL – obsługa płacowa pracowników zewnętrznych i tymczasowych, którą wykonuje wspólny dla wszystkich spółek dział Payroll

– KSIĘGOWOŚĆ – prowadzona dla wszystkich spółek przez wspólny dział księgowości

– MARKETING I PUBLIC RELATIONS – realizowany przez osoby zatrudnione w WADO wspólnie dla wszystkich spółek

 

ZASADNICZE KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY

– kandydaci do pracy

– pracownicy tymczasowi zatrudnieni w oparciu o przepisy ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

– pracownicy zewnętrzni świadczący pracę lub wykonujący usługi u Klienta

– pracownicy wewnętrzni WADO

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, W OPARCIU O KTÓRE DZIAŁAMY

– zgody kandydatów do pracy oraz pracowników na przetwarzanie danych osobowych

– realizacja umów oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych

– realizacja umów oraz obowiązków podmiotu zatrudniającego wynikających z przepisów prawa

– wykonanie umowy oraz realizacja umowy z Klientem

– prawnie uzasadniony interes WADO

 

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH

Informujemy, że wszystkim Podmiotom Danych przysługuje:

– Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.
– Prawo żądania od WADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

Cofnięcie zgody oraz wniesienie żądania odnośnie praw wymienionych wyżej jest możliwe za pomocą Portalu Obsługi Zgłoszeń Podmiotów Danych zarejestrowanych w bazach ManpowerGroup, poprzez który można wysłać do nas swoje zgłoszenie.

Dodatkowo swoje żądanie można zgłosić za pomocą telefonu: +48 22 50 40 715, drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby lub dowolnego oddziału WADO.

Ponadto informujemy że:

– wobec Podmiotów Danych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym dane osobowe Podmiotów Danych nie będą podlegały profilowaniu.

– w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne, wszystkim Podmiotom Danych przysługuje PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OKRES RETENCJI DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku rekrutacji okres retencji danych osobowych w naszej organizacji został określony wg kryterium czasu trwania projektów rekrutacyjnych, co oznacza, że dane osobowe Podmiotów Danych będą przetwarzane przez okres trwania rekrutacji, a po zakończeniu procesu rekrutacji dane będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes WADO w rozumieniu art. 6, ust. 1 lit. F RODO.

Polityka weryfikacji ważności zgód określa wewnętrzny okres retencyjności na 3 lata i po tym okresie WADO będzie wysyłał ponowne zapytanie do Podmiotów Danych, dotyczące aktualizacji zgody.

W przypadku obszarów związanych z zatrudnieniem WADO stosuje okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych dlatego w ramach działalności jako WADO (stosowną uchwałą jako każda ze spółek) powołaliśmy jednego, wspólnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz lokalny zespół ambasadorów IODO, z którymi można się skontaktować za pomocą e-maila: [email protected] , za pomocą telefonu: +48 22 50 40 715, drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa

 

Alternatively, if you are located in the European Union, you may contact your local Data Protection Officer, as identified in the Privacy Notice on your local website.


 top