Polityka Prywatności RODO


Generalna Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Serwisu/Serwisu Experis

Nadrzędnym celem ManpowerGroup jest zapewnienie poufności, bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów, Pracowników, Kandydatów do Pracy oraz Użytkowników serwisu internetowego Manpoower.pl oraz Experis.pl, jak również przejrzystość i zgodność z prawem w związku z ich przetwarzaniem.

Polityka Prywatności Serwisu/Serwisu Experis opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych dla celów określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisów Internetowych ManpowerGroup, jest Usługodawca, czyli Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ManpowerGroup tj. ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., Proservia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie oraz MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87 w Łodzi.

 2. SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH

  Państwa dane będą pozyskiwane:

  bezpośrednio od Państwa w związku z odwiedzeniem Serwisu/Serwisu Experis lub w związku ze skorzystaniem z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisów Internetowych ManpowerGroup

 3. KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY
   W związku ze świadczeniem naszych Usług przetwarzamy dane:
  • kandydatów do pracy;

  • Użytkowników Serwisu/Serwisu Experis.

 4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   Państwa dane przetwarzamy:
  • w celu kontaktu zwrotnego tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania i uzyskania informacji zwrotnej – przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w oparciu o prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polegający na konieczności wykorzystania Państwa danych osobowych dla potrzeb przygotowania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • w celu związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług serwisów internetowych ManpowerGroup, na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  • w celu ewentualnego (wyłącznie jeżeli wystąpi taka konieczność) dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na konieczności obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO);

  • w celu prowadzenia działań statystycznych i analitycznych związanych z funkcjonowaniem serwisów internetowych ManpowerGroup - przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności rozwoju i ewaluacji świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO;

  • w celach wysyłania informacji handlowych, w tym komunikacji marketingowej, dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Spółki z Grupy Kapitałowej ManpowerGroup - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO;

  • w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa Polityce cookies – przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • w celu realizacji ewentualnych obowiązków prawnych podmiotu zatrudniającego, wynikających zwłaszcza z przepisów prawa pracy oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. b) RODO;

  • w celu podjęcia działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy – w przypadku dążenia do rozpoczęcia współpracy, a następnie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  • w celu realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, które mogą obejmować m.in. zapewnienie zgodności i rozliczalności zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • w celu świadczenia usług rekrutacyjnych, w tym poprzez weryfikację kwalifikacji, doświadczenia, możliwości podjęcia zatrudnienia oraz polecania Klientom (art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO);

  • w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z dobrowolnym podaniem danych szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH
   Przysługuje Państwu:
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych;

  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;

  • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych swoich danych osobowych;

  • prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

  • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa);

  Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa poprzez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń. Dla osób nie korzystających z Internetu, Współadministratorzy zapewniają możliwość zgłoszenia żądania drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby lub dowolnego oddziału Współadministratorów.

 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
   W związku z zapewnieniem prawidłowego świadczenia usług, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do:
  • naszych Klientów – podmiotów poszukujących kandydatów do pracy, zamieszczających oferty pracy w naszym serwisie internetowym;

  • naszych Dostawców – podmiotów świadczących nam usługi infrastrukturalne, informatyczne, techniczne, konserwacyjne, administracyjne, prawne, podatkowe audytorskie i inne.

  • podmiotów trzecich, od których pochodzą pliki cookies lub inne technologie,. o których mowa Polityce cookies.

 7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

   W przypadku przetwarzania danych:
  • na podstawie zgody Użytkownika – dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

  • w przypadku zaakceptowania Regulaminu i skorzystania z naszych usług w nim opisanych, do czasu usunięcia Konta Kandydata lub przesłania do nas oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  • w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na administratorów obowiązkami prawnymi – dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

  • w celach realizacji innych uzasadnionych interesów administratorów– dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu (żądania usunięcia danych) lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

  Pomimo zaprzestania realizacji powyżej opisanych celów, Państwa dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes WADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa administratorzy stosują okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych dlatego w ramach naszej działalności powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w naszych Spółkach. Z inspektorem można skontaktować się za pomocą e-maila: [email protected], lub telefonu: +48 22 50 40 715 albo drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa- oraz przez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń.


Polityka prywatności serwisu

Polityka Prywatności Serwisu/Serwisu Experis

Nadrzędnym celem ManpowerGroup jest zapewnienie poufności, bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów, Pracowników, Kandydatów do Pracy oraz Użytkowników serwisu internetowego Manpoower.pl oraz Experis.pl, jak również przejrzystość i zgodność z prawem w związku z ich przetwarzaniem.

Polityka Prywatności Serwisu/Serwisu Experis opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych dla celów określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisów Internetowych ManpowerGroup, jest Usługodawca, czyli Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ManpowerGroup tj. ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., Proservia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie oraz MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87 w Łodzi.

 2. SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH
   Państwa dane będą pozyskiwane:
  • bezpośrednio od Państwa w związku z odwiedzeniem Serwisu/Serwisu Experis lub w związku ze skorzystaniem z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Serwisów Internetowych ManpowerGroup

 3. KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY
   W związku ze świadczeniem naszych Usług przetwarzamy dane:
  • kandydatów do pracy;

  • Użytkowników Serwisu/Serwisu Experis.

 4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   Państwa dane przetwarzamy:
  • w celu kontaktu zwrotnego tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania i uzyskania informacji zwrotnej – przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w oparciu o prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polegający na konieczności wykorzystania Państwa danych osobowych dla potrzeb przygotowania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • w celu związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług serwisów internetowych ManpowerGroup, na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  • w celu ewentualnego (wyłącznie jeżeli wystąpi taka konieczność) dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na konieczności obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO);

  • w celu prowadzenia działań statystycznych i analitycznych związanych z funkcjonowaniem serwisów internetowych ManpowerGroup - przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności rozwoju i ewaluacji świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO;

  • w celach wysyłania informacji handlowych, w tym komunikacji marketingowej, dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Spółki z Grupy Kapitałowej ManpowerGroup - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO;

  • w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie, o których mowa Polityce cookies – przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • w celu realizacji ewentualnych obowiązków prawnych podmiotu zatrudniającego, wynikających zwłaszcza z przepisów prawa pracy oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. b) RODO;

  • w celu podjęcia działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy – w przypadku dążenia do rozpoczęcia współpracy, a następnie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  • w celu realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, które mogą obejmować m.in. zapewnienie zgodności i rozliczalności zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • w celu świadczenia usług rekrutacyjnych, w tym poprzez weryfikację kwalifikacji, doświadczenia, możliwości podjęcia zatrudnienia oraz polecania Klientom (art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO);

  • w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z dobrowolnym podaniem danych szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH
   Przysługuje Państwu:
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych;

  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;

  • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych swoich danych osobowych;

  • prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

  • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa);

  Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa poprzez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń. Dla osób nie korzystających z Internetu, Współadministratorzy zapewniają możliwość zgłoszenia żądania drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby lub dowolnego oddziału Współadministratorów.

 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
   W związku z zapewnieniem prawidłowego świadczenia usług, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do:
  • naszych Klientów – podmiotów poszukujących kandydatów do pracy, zamieszczających oferty pracy w naszym serwisie internetowym;

  • naszych Dostawców – podmiotów świadczących nam usługi infrastrukturalne, informatyczne, techniczne, konserwacyjne, administracyjne, prawne, podatkowe audytorskie i inne.

  • podmiotów trzecich, od których pochodzą pliki cookies lub inne technologie,. o których mowa Polityce cookies.

 7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

   W przypadku przetwarzania danych:
  • na podstawie zgody Użytkownika – dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

  • w przypadku zaakceptowania Regulaminu i skorzystania z naszych usług w nim opisanych, do czasu usunięcia Konta Kandydata lub przesłania do nas oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  • w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na administratorów obowiązkami prawnymi – dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

  • w celach realizacji innych uzasadnionych interesów administratorów– dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu (żądania usunięcia danych) lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

  Pomimo zaprzestania realizacji powyżej opisanych celów, Państwa dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes WADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa administratorzy stosują okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych dlatego w ramach naszej działalności powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w naszych Spółkach. Z inspektorem można skontaktować się za pomocą e-maila: [email protected], lub telefonu: +48 22 50 40 715 albo drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa- oraz przez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń.

Klauzula Informacyjna - Rekrutacje

W razie przystąpienia do bieżącego procesu rekrutacyjnego, Administratorem Twoich danych osobowych będzie ta Spółka z Grupy Kapitałowej ManpowerGroup, (tj. ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., MP Actions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie, 00-838, lub MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 w Łodzi) która prowadzi rekrutację na stanowisko na które zaaplikowałeś

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych, Współadministratorami Twoich danych osobowych są Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ManpowerGroup ( (ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., MP Actions Sp. z o.o z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie, 00-838, oraz MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 w Łodzi) dalej zwane jako: „WADO”.

Kontakt z Administratorami oraz WADO jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], telefonicznie: 22 50 40 715 oraz drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa

Administratorzy i WADO powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], oraz drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa, a także przez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń.

Twoje dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą w celu prowadzenia procesów rekrutacji na podstawie:

Administratorzy oraz WADO mogą udostępniać Twoje dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego bądź skorzystania z uprawnienia przysługującego na podstawie przepisów prawa. Odbiorcy jakim Administratorzy i WADO mogą udostępniać Twoje dane osobowe to: nasi usługodawcy (min. dostawcy systemów informatycznych, usług hostingowych, dostawcy usług poczty e-mail i inne podmioty, za pośrednictwem których WADO przetwarza dane osobowe), nasi klienci – Twoi potencjalni pracodawcy (udostępniamy Twoje dane naszym klientom, którzy oferują pracę lub projekty mogące Cię zainteresować lub którzy są zainteresowani Twoim profilem. Klienci/potencjalni pracodawcy są zobowiązani przestrzegać zobowiązań umownych oraz innych zobowiązań dotyczących zachowania poufności.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. WADO nie będzie dokonywał profilowania Twoich danych osobowych.

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wobec której wobec której 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

W niektórych przypadkach, w szczególności w związku z realizacją współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych lub przekazaniem danych do potencjalnego pracodawcy, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do innych państw trzecich. W takim przypadku będą stosowane zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 46-49 RODO np. w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Twoje dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w ramach prowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego przez okres 1 miesiąca od daty zakończenia bieżącej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji– przez okres do lat 3 lat od złożenia aplikacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie - w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze.

Informujemy, iż wyrażoną/wyrażone zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych prosimy o wycofywanie zgód drogą pisemną na adres siedziby lub elektroniczną.

Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest niezbędne przez dla celów prowadzenia rekrutacji. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości rozpatrzenia Twojej kandydatury w bieżącym procesie rekrutacyjnym oraz brak możliwości udziały w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Klauzula informacyjna - Marketing

Współadministratorami Twoich danych osobowych są Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ManpowerGroup ( (ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., MP Actions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie, 00-838, oraz MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 w Łodzi) dalej zwane jako: „WADO”.

Kontakt z Administratorami oraz WADO jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], telefonicznie: 22 50 40 715 oraz drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa

Administratorzy i WADO powołali Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected], oraz drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa, a także przez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń.

Twoje dane będą przetwarzane w celu kierowania treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Administratora polega na kierowaniu do Ciebie treści marketingowych drogą e-mailową, w związku z wyrażoną zgodą na przesyłanie informacji handlowych w tym treści marketingowych na podany adres e-mail.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, a także podmiotom działającym na zlecenie Administratora m. in. takim jak dostawcy systemów informatycznych; usług hostingowych, dostawcy usług poczty e-mail.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celu kierowania informacji handlowych w tym treści marketingowych drogą elektroniczną.

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. WADO nie będzie dokonywał profilowania Twoich danych osobowych.

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wobec której wobec której 28 czerwca 2021 r. Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

W niektórych przypadkach, w szczególności w związku z realizacją współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych lub przekazaniem danych do potencjalnego pracodawcy, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do innych państw trzecich. W takim przypadku będą stosowane zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 46-49 RODO np. w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską.

Przysługuje Ci prawo: dostępu do treści danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

W przypadku uznania, że Administrator przetwarza Twoje dane osobowe z naruszeniem przepisów prawa przysługuje masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - w szczególności w państwie członkowskim UE Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego. W Polsce takim organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie, uniemożliwi otrzymywanie wiadomości handlowych w tym marketingowych.

Klauzula Informacyjna - osoby kontaktowe i reprezentanci

Obowiązek Informacyjny dla osób kontaktowych i reprezentantów

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r. (dalej jako: RODO) informuję, że:

 1. Współadministratorami Pana/Pani danych osobowych są spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ManpowerGroup (ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., MP Actions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o. z siedzibą: przy ul. Prostej 68 w Warszawie 00-838, MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87 w Łodzi 90-057); dalej jako: WADO.

 2. WADO uzyskał Pana/Pani dane osobowe od podmiotu, którego jest Pan/Pani pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem lub bezpośrednio od Pani/Pana.

 3. WADO może przetwarzać w szczególności następujące kategorie Pana/Pani danych osobowych, w zależności od zakresu ich udostępnienia przez podmiot, którego jest Pan/Pani pracownikiem: Pana/Pani imię i nazwisko, dane kontaktowe – numer telefonu oraz adres e-mail, stanowisko, dane pracodawcy (podmiotu, z którym Pani/Pan współpracuje lub który reprezentuje).

 4. Kontakt z WADO jest możliwy: za pomocą e-maila: [email protected], za pomocą telefonu: 22 50 40 715, drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

 5. WADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy: za pomocą e-maila: [email protected], za pomocą telefonu: +48 22 50 40 715, drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa.

 6. Przetwarzanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3, odbywa się w celu realizacji umowy zawartej z podmiotem, którego jest Pan/Pani pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem, w tym w szczególności w celu negocjacji, zawarcia umowy, kontaktu, podtrzymania współpracy, badania satysfakcji ze współpracy.

 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnianie odbiorcom będącym podmiotami trzecimi. W szczególności są to podmioty, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług np. infrastrukturalnych, analitycznych, IT, audytorskich i doradczych w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Dane mogą być również udostępnione na podstawie przepisów prawa, w szczególności podmiotom publicznym.

 8. Co do zasady, Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. W niektórych przypadkach, w szczególności w związku z realizacją współpracy z dostawcami rozwiązań informatycznych, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub do innych państw trzecich. W takim przypadku będą stosowane zabezpieczenia danych osobowych, o których mowa w art. 46-49 RODO np. w postaci standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską lub decyzji stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

 9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy podpisanej z podmiotem, którego jest Pan/Pani pracownikiem, współpracownikiem lub przedstawicielem, oraz także po ustaniu umowy, o ile będzie to prawnie uzasadniony interes WADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 10. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od WADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wobec Pana/Pani osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa poprzez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń, drogą pocztową lub przez osobiste złożenie żądania w siedzibie lub dowolnym oddziale WADO.

 11. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Polityka Prywatności Aplikacji MY MANPOWER

Nadrzędnym celem ManpowerGroup jest zapewnienie poufności, bezpieczeństwa danych osobowych naszych Klientów, Pracowników, Kandydatów do Pracy oraz Użytkowników aplikacji MY MANPOWER, jak również przejrzystość i zgodność z prawem w związku z ich przetwarzaniem.

Polityka Prywatności opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych zgodnie ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych.

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych dla celów określonych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Aplikacji Mobilnej MY MANPOWER, jest Usługodawca, czyli Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej ManpowerGroup tj. ManpowerGroup Sp. z o.o., MP Transactions Sp. z o.o., MP Services Sp. z o.o., ManpowerGroup Solutions Sp. z o.o., Proservia Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie oraz MP Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 85/87 w Łodzi (dalej: Współadministratorzy).

 2. SPOSOBY POZYSKIWANIA DANYCH’
   Państwa dane będą pozyskiwane:
  • bezpośrednio od Państwa w związku z pobraniem Aplikacji Mobilnej MY MANPOWER lub w związku ze skorzystaniem z jednej albo kilku usług lub funkcjonalności opisanych w Regulaminie Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną Aplikacji Mobilnej MY MANPOWER

 3. KATEGORIE PODMIOTÓW DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE PRZETWARZAMY
   W związku ze świadczeniem naszych Usług przetwarzamy dane:
  • kandydatów do pracy;

  • Użytkowników Aplikacji Mobilnej MY MANPOWER.

 4. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
   Państwa dane przetwarzamy:
  • w celu kontaktu zwrotnego tj. w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania i uzyskania informacji zwrotnej – przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w oparciu o prawnie uzasadniony interes Współadministratorów polegający na konieczności wykorzystania Państwa danych osobowych dla potrzeb przygotowania odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • w celu związanych z zawarciem i wykonaniem umowy o świadczenie drogą elektroniczną usług Aplikacji Mobilnej MY MANPOWER, na zasadach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);

  • w celu ewentualnego (wyłącznie jeżeli wystąpi taka konieczność) dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przetwarzanie danych osobowych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na konieczności obrony swoich praw (art. 6 ust. 1 lit. f i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO);

  • w celu prowadzenia działań statystycznych i analitycznych związanych z funkcjonowaniem Aplikacji Mobilnej MY MANPOWER, w tym przy użyciu narzędzia Google Analytics dostarczanego przez Google Inc. - przetwarzanie danych osobowych następuje w tym przypadku w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności rozwoju i ewaluacji świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO;

  • w celach wysyłania informacji handlowych, w tym komunikacji marketingowej, dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Spółki z Grupy Kapitałowej ManpowerGroup - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ) RODO;

  • w celach marketingu bezpośredniego Współadministratorów, w tym doboru usług do potrzeb Użytkowników (w tym profilowania) w oparciu o pliki cookies i inne podobne technologie – przetwarzanie danych przez Współadministratorów następuje w tym przypadku w oparciu o uzasadniony interes Współadministratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub udzieloną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  • w celu realizacji ewentualnych obowiązków prawnych podmiotu zatrudniającego, wynikających zwłaszcza z przepisów prawa pracy oraz obowiązków agencji pracy tymczasowej wynikających z przepisów Ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych – art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. b) RODO;

  • w celu podjęcia działań na żądanie podmiotu uprawnionego przed zawarciem umowy – w przypadku dążenia do rozpoczęcia współpracy, a następnie współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

  • w celu realizacji uzasadnionych interesów Współadministratorów, które mogą obejmować m.in. zapewnienie zgodności i rozliczalności zgodnie z RODO (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  • w celu świadczenia usług rekrutacyjnych, w tym poprzez weryfikację kwalifikacji, doświadczenia, możliwości podjęcia zatrudnienia oraz polecania Klientom (art. 6 ust. 1 lit. a), b) lub f) RODO);

  • w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego w związku z dobrowolnym podaniem danych szczególnych kategorii zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

 5. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH
   Przysługuje Państwu:
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych;

  • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych;

  • prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych swoich danych osobowych;

  • prawo do żądania przeniesienia swoich danych osobowych;

  • prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa);

  Realizacja wyżej wymienionych praw jest możliwa poprzez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń. Dla osób nie korzystających z Internetu, Współadministratorzy zapewniają możliwość zgłoszenia żądania drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa lub przez osobiste zgłoszenie do siedziby lub dowolnego oddziału Współadministratorów.

 6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
   W związku z zapewnieniem prawidłowego świadczenia usług, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do:
  • naszych Klientów – podmiotów poszukujących kandydatów do pracy, zamieszczających oferty pracy w naszym serwisie internetowym;

  • naszych Dostawców – podmiotów świadczących nam usługi infrastrukturalne, informatyczne, techniczne, konserwacyjne, administracyjne, prawne, podatkowe audytorskie i inne.

  • podmiotów trzecich, od których pochodzą pliki cookies lub inne technologie, w tym Google Inc. (dostawcy narzędzia Google Analytics).

 7. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

  Przetwarzamy Państwa dane osobowe przez okres jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane.

   W przypadku przetwarzania danych:
  • na podstawie zgody Użytkownika – dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

  • w przypadku zaakceptowania Regulaminu i skorzystania z naszych usług w nim opisanych, do czasu usunięcia Konta w Aplikacji lub przesłania do nas oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  • w celu zapewnienia zgodności z nałożonymi na administratorów obowiązkami prawnymi – dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa;

  • w celach realizacji innych uzasadnionych interesów Współadministratorów – dane będą przetwarzane do czasu uwzględnienia wniesionego przez Państwa sprzeciwu (żądania usunięcia danych) lub upływu okresu przedawnienia roszczeń.

  Pomimo zaprzestania realizacji powyżej opisanych celów, Państwa dane mogą być przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes WADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO.

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie przepisów prawa administratorzy stosują okres retencji zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 8. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony danych osobowych dlatego w ramach naszej działalności powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych w naszych Spółkach. Z inspektorem można skontaktować się za pomocą e-maila: [email protected], drogą pocztową: ul. Prosta 68, 00-838, Warszawa- oraz przez formularz dostępny na stronie Portalu Obsługi Zgłoszeń. top